Riigi infosüsteemi kuuluv spordi andmekogu, ametliku nimetusega Eesti spordiregister, on asutatud Vabariigi Valitsuse 26.05.2011 määrusega nr 65 "Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus". Eesti spordiregister on Spordikoolituse ja -Teabe SA 2008. a loodud eraõigusliku andmebaasi õigusjärglane. Riigi infosüsteemi kuuluva andmekoguna on Eesti spordiregister liidestatud riigi infosüsteemi andmevahetuskihiga. Eesti spordiregistri vastutav töötleja on Kultuuriministeerium ja volitatud töötleja Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus. Alates 03.03.2020 reguleerib Eesti spordiregistri tööd spordiseaduse § 6lõike 5 alusel kehtestatud ja 27.02.2020 vastu võetud Kultuuriministri määrus nr 4 "Eesti spordiregistri põhimäärus".

Eesti spordiregistri põhieesmärk on andmete kogumine ja töötlemine spordi korraldamise, juhtimise ja toetamise ning sportimise tõhustamiseks. Andmekogu volitatud töötleja laiem eesmärk on luua Eesti spordiregistri näol ühtne terviklik spordialane andmekogum, mis on abiks Eesti spordijuhtidele ja -töötajatele nende töös ning spordihuvilistele ja -harrastajatele spordi jälgimisel ja harrastamisel. Spordiregister koosneb kuuest alamandmekogust: spordiorganisatsioonide alamandmekogu, spordikoolide alamandmekogu, spordiobjektide alamandmekogu, treenerite alamandmekogu, sportlasetoetuste ja -stipendiumide alamandmekogu ning sporditulemuste alamandmekogu.