17. veebruaril 2020 kiitis Riigikogu heaks spordiseaduse ja teiste seaduste muudatused, mis jõustusid 1. märtsil 2020. Muudatused puudutasid muuhulgas sportlastele stipendiumide määramist, sportlaste tasustamist ja sportlastega lepingute sõlmimist.

Spordiorganisatsioonidel ja spordikoolidel tuleb alates 1. märtsist 2020 Eesti spordiregistrisse kirja panna kõik sportlastele määratud stipendiumid ja sportlasetoetused. Eesti spordiregister saab sel juhul teavitada sportlasi ja neile sportlasestipendiumi või sportlasetoetust maksnud organisatsioone piirmäärade täitumisest. Samuti on spordiregistris olemas info sportlasega sõlmitud ja Töötamise Registrisse kantud lepingute kohta.

Eesti spordiregistrist saavad spordiorganisatsioonid ja spordikoolid kontrollida, kas sportlasel on olemas kehtiv leping ning kas sportlasele on võimalik määrata sportlasestipendiumi või sportlasetoetust.

Kontrolli enda kohta stipendiumi ja toetuse maksmise võimalust.

Sportlasestipendium
Stipendium on jätkuvalt tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks. 1. märtsist 2020 kehtima hakanud spetsiaalne sportlasestipendium täidab samu eesmärke, kuid seda makstakse sportlasele spordiga seotud teadmiste või oskuste omandamise ning võimete arendamise soodustamiseks. Seda võib sportlasele maksta kuni 12-kordse alampalga ulatuses aastas ehk 2024. aastal (12 x 820 eurot) kokku 9840 eurot. Rohkem ei ole seadusega sportlasele lubatud sportlasestipendiumi maksta. Sportlasele stipendumi eraldanud spordiorganisatsioon või -kool peab olema kantud Eesti spordiregistrisse, sealjuures jõuavad spordikooli andmed spordiregistrisse EHISest.

Sportlasetoetus
Stipendiumile ülempiiri seadmist kompenseerib maksuvaba toetus. Sportlasetoetust võib sportlasele maksta kui on täidetud korraga kõik kolm järgmist tingimust:
1) sportlasele makstakse lepingu alusel iga kuu tasu vähemalt töötasu kuu alammäära ulatuses. Sportlasega sõlmitav leping on sportlase kui regulaarselt treeniva ja võistleva isiku ning spordiorganisatsiooni või spordikooli vahel sportimiseks sõlmitav leping, mille alusel makstakse sportlasele tasu. Sportlasega lepingu sõlminud spordiorganisatsioon või -kool peab olema kantud spordiregistrisse ning sportlasega sõlmitud leping Töötamise Registrisse, kusjuures lepingu vormi – tööleping või mõni muu võlaõiguslik leping – valib spordiorganisatsioon või spordikool ise sõltuvalt töösuhtest;
2) sportlasel on spordialaliidu väljastatud sportlase litsents;
3) sportlane osaleb spordialaliidu võistlussüsteemis või kuulub Eesti rahvuskoondisesse.
Sportlasetoetust võib sportlasele maksta ühes kuus kuni 2-kordse kuu alammäära ulatuses ehk 2024. aastal maksimaalselt 1640 eurot kuus. Nimetatud piirmäär on kassa- ja kuupõhine, mis tähendab, et ühes kuus kasutama jäänud limiiti ei ole võimalik teises kuus kasutada.
Sportlasetoetuse maksmine tuleb vormistada lepingus või selle lisas. Kui lepingu sõlminud spordiorganisatsioon või spordikool maksab lepingu kehtivuse ajal sportlasele sportlasetoetust alla kalendrikuu piirmäära, on kohaliku omavalitsuse üksusel, spordialaliidul või rahvuslikul olümpiakomiteel õigus maksta sportlasele lepingu kehtivuse ajal sportlasetoetust kuni kalendrikuu piirmäära täitumiseni.

Kui sportlasel on sõlmitud spordiorganisatsiooni või spordikooliga leping spordi tegemiseks, siis lepingu kehtivuse ajal ei ole lubatud sportlasele stipendiumi määrata ega maksta.