1. Eesti spordiregistri õiguslik alus ja eesmärk

- Eesti spordiregister on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mis on asutatud Vabariigi Valitsuse määrusega 26. mail 2011. a spordiseaduse § 61 alusel.
- Spordiregistri eesmärk on sporditegevuse korraldamise ja juhtimise ning sporditegevuses osalemise tõhustamise eesmärgil arvestuse pidamine Eesti spordiorganisatsioonide, spordikoolide, spordiehitiste, treenerite, sportlastetoetuste ja -stipendiumide ning sporditulemuste andmete üle. Andmete täpne koosseis ning töötlemise alused on sätestatud andmekogu põhimääruses ja selle lisades 1 ja 2.
- Andmekogu kasutatakse treenerikutse andja „Kutseseadusest” tulenevate ülesannete täitmiseks ning treenerikutse andmiseks vajaliku teabe kogumiseks ja väljastamiseks.

2. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja

Eesti spordiregistri vastutav töötleja on Kultuuriministeerium: Suur-Karja 23, Tallinn, kontaktisik: Kaarel Nestor, kaarel.nestor@kul.ee, tel 628 2260.

Eesti spordiregistri volitatud töötleja ülesandeid täidab halduslepingu alusel Spordikoolituse ja -Teabe SA (reg. kood 90007023): Sõjakooli 10, 11316 Tallinn, tel 603 1561, info@ spordiinfo.ee, kontaktisik Eesti spordiregistri juht Kairis Ulp, veiko@spordiinfo.ee, tel 730 3407.

3. Isikuandmete töötlemise seaduslik alus ja liigid

Isikuandmete töötlemise seaduslik alus on andmete töötleja juriidilise kohustuse täitmine (AK üldmääruse Artikkel 6 lg 1 p c).
Isikuandmetena töödeldakse Eesti spordiregistris:
1) spordiorganisatsiooni tegevjuhi nimi, isikukood ja kontaktandmed ning spordiorganisatsiooni selle esindaja nimi, isikukood ja kontaktandmed, kes kuulub rahvusvahelise spordiorganisatsiooni juhtorganisse, komisjoni või eksperdirühma;
2) treeneri, treenerikutset taotleva isiku ja sportimist juhendava treenerikutseta isiku nimi, isikukood ja kontaktandmed ning andmed tema hariduse, kutse, tööhõive, tasemekoolituste ja kutseeksamite kohta;
3) treenerikutset andva kutsekomisjoni liikme nimi, isikukood ja kontaktandmed;
4) spordireaduse §-s 101 sätestatud sportlasestipendiumi saaja andmed, §-s 105 sätestatud sportlasetoetuse saaja andmed ja toetuse maksmise eelduseks oleva, sportlasega sõlmitud lepingu andmed;
5) sportlase nimi, isikukood ja tema sporditulemus.

4. Isikuandmete töötlemine Eesti spordiregistris

Andmete esitajad
Eesti spordiregistrile esitavad treenerite, treenerikutse taotlejate ja sporditegevust juhendavate treenrikutseta isikute andmeid sprdiorganisatsioonid (tööhõive), treenerid ja treenerkutse taotlejad ning kutsekomisjonid, andmevahetuse teel saadakse andmeid EHISest (tööhõive), kutseregistrist ja rahvastikuregistrist.

Andmete avaldamine
Eesti spordiregistri treenerite alamandmekogu kasutatakse treenerikutse andja ülesannete täitmiseks ja selle veebilehel näidatakse kehtivat treenerikutset omavate isikute (treenerid) loetelu koos treenerikutse andmetega ning nende treenerkutsega seotud töökohti spordiklubides, -koolides ja -alaliitudes.

Eesti spordiregistri spordiorganisatsioonide alamandmekogu veebilehel näidatakse avalikkuse informeerimiseks ohutuma sportimise nimel spordiklubide, -koolide ja -alaliitude tegevusandmete all seal tegutsevate treenerite ja sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute tööhõive ja treenerikutse andmeid.

Muu andmete töötlemine
Andmeid töödeldakse Eesti spordiregistri põhimääruses sätestatud viisidel asjakohaselt, kompaktselt ja kasutajasõbralikult. Eesti spordiregistri avalikke avaandmeid võivad kasutada teised andmekogud, asutused ja organisatsioonid.

Andmete kaitse
Eesti spordiregister rakendab andmete kaitsmisel turvastandardit ISKE. Andmekogu turvaklass on K1T1S1.

5. Õigus tutvuda enda andmetega

Teil on õigus saada teavet Teie isikuandmete töötlemise kohta Eesti spordiregistris ning nõuda nende parandamist. Kui spordiregistril ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist. Kui leiate, et isikuandmete töötlemisel rikutakse Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

6. Küpsiste kasutamine

Eesti spordiregistri veebilehed kasutavad küpsiseid.