Kehtivate treenerikutsete arv3370
tase 31043
tase 4467
tase 5972
tase 6677
tase 7206
tase 85
Mis on Eesti spordiregister?

Vabariigi Valitsus kiitis 26. mail 2011. a heaks riigi infosüsteemi kuuluva spordi andmekogu "Eesti spordiregister" asutamise 1. juunist 2011. a, mil jõustus ka andmekogu asutamiseks vastu võetud volitusnorm spordiseaduses (§ 61 lg-d 1-2). Riigi infosüsteemi kuuluva andmekoguna on Eesti spordiregister liidestatud riigi infosüsteemi andmevahetuskihiga. Eesti spordiregistri vastutav töötleja on Kultuuriministeerium ja volitatud töötleja Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus.

Eesti spordiregistri eesmärgiks on luua ühtne terviklik spordialane andmekogum, mis on abiks Eesti spordijuhtidele ja -töötajatele nende töös ning spordihuvilistele ja –harrastajatele spordi jälgimisel ja harrastamisel. Spordiregister koosneb neljast alamandmekogust: spordiorganisatsioonide alamandmekogu, spordikoolide alamandmekogu, spordiobjektide alamandmekogu ja treenerite alamandmekogu. Spordiregistri loomisega jätkatakse Spordikoolituse ja –Teabe SA loodud eraõigusliku andmebaasi tegevust uuel kujul. Kõige olulisem erinevus eraõigusliku ja riigi andmekoguna peetava spordiregistri vahel seisneb selles, et riiklikule registrile on andmete esitamine kohustuslik. Andmete kogumine ja avaldamine hakkab toimuma vastavalt 1. juunil 2011. a jõustunud Eesti spordiregistri põhimäärusele "Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus".

Millised treenerid kuuluvad Eesti spordiregistri treenerite alamandmekogusse?

Treenerite alamandmekogusse kantakse andmed treenerite, sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute ja treenerikutse taotlejate kohta.

Treener on spordispetsialist, kellele on antud vähemalt ühe spordiala või distsipliini treenerikutse, sõltumata sellest, kas ta juhendab andmete andmekogusse kandmise hetkel aktiivselt sportlasi või teisi spordis osalevaid isikuid.

Sporditegevust juhendava treenerikutseta isik on isik, kes juhendab andmekogusse kandmise hetkel spordiklubis, spordikoolis või spordialaliidus aktiivselt sportlasi või teisi spordis osalevaid isikuid.

Treenerikutse taotleja on isik, kes taotleb esmakordselt, kõrgema kategooria saamiseks, aegunud või aeguva kutse asendamiseks teatud kindla spordiala või distsipliini treenerikutset, sõltumata sellest, kas ta juhendab andmete andmekogusse kandmise hetkel aktiivselt sportlasi või teisi spordis osalevaid isikuid.

Treenerite registri avalikus liideses on andmed kõigi kutsetunnistusega ja kutsekvalifikatsiooni taotlevate Eesti treenerite kohta.

Milline on andmete esitamise kord treenerite alamandmekogus?

Treeneri, treenerikutse taotleja ja sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku andmed kannab andmekogusse vastavat treenerikutset andev kutsekomisjon või andmekogu volitatud töötleja 30 päeva jooksul nende esitamisest alates.

Milline on andmete uuendamise kord treenerite alamandmekogus?

Treener, treenerikutse taotleja ja omal soovil andmekogusse andmed esitanud sporditegevust juhendav treenerikutseta isik on kohustatud uuendama oma andmeid vähemalt üks kord kalendriaastas, 1. detsembriks, või 30 päeva jooksul vastavate andmete muutumisest.

Millal kustutatakse isik treenerite alamandmekogust?

Andmekogusse kantud treeneri, treenerikutse taotleja või sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku andmed arhiveeritakse:
1) kuus kuud pärast treenerikutse aegumist, kui treeneril ei ole muid kehtivaid kutseid ja kui ta ei tegutse spordiorganisatsioonis või -koolis sporditegevust juhendava treenerikutseta isikuna ega taotle treenerikutset;
2) sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku puhul kuus kuud pärast tegutsemise lõpetamist spordiorganisatsioonis või -koolis või pärast vastava spordiorganisatsiooni või -kooli tegevuse lõpetamist või andmete arhiveerimist, kui ta ei ole asunud muule töökohale ega taotle treenerikutset;
3) treenerikutse taotleja puhul kuus kuud pärast registrisse kandmist, kui ta ei ole omandanud treenerikutset ja kui ta ei tegutse spordiorganisatsioonis või -koolis sporditegevust juhendava treenerikutseta isikuna;
4) treenerikutse taotleja või sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku surma korral.

Mida tähendavad erinevate värvidega read registris?

Erinevad värvid illustreerivad treenerikutse erinevaid staatusi.
   Treener on esitanud taotluse kutse omandamiseks, kuid kutseeksam pole veel sooritatud.
   Treener omab kehtivat kutsekvalifikatsiooni.
   Treener omab kehtivat kutsekvalifikatsiooni, kuid see aegub vähem kui kolme kuu pärast. Treener peaks astuma samme kutsekvalifikatsiooni uuendamiseks.
   Treeneri kutsekvalifikatsioon on lõppenud viimase kuue kuu jooksul.
   Valge reana on esitatud arhiivi kantud treenerikutsed. Kutse katakse automaatselt arhiivi, kui treener on samal spordialal omandanud kõrgema kvalifikatsiooni. Samuti arhiveeritakse surnud treenerite kutsed ja kutsed, mida pole uuendatud ühe aasta jooksul pärast aegumist. Päringute kaudu on leitavad ainult aktiivsed ehk mitte arhiivi kantud kutsed.

Kuidas saab treenerit registrisse lisada?

Treener lisandub registrisse, kui ta on esitanud taotluse kutsekvalifikatsiooni omandamiseks.

Kuidas on võimalik muuta töökoha andmeid?

Ebaõigetest ja muutunud töökoha andmetest tetada liisa@spordiinfo.ee.

Milliseid andmeid treenerite registris avaldatakse?

Treenerite registri avalikul veebilehel on nähtavad treenerikutse nimetus ja kutsetase (ilma kutsekvalifikatsioonita treeneritel spordiala nimetus), väljastatud kutsetunnistuse number, kutsekvalifikatsiooni kehtivusaeg, treeneri asukoht (maakond ja kohalik omavalitsus) ning treeneri töökohad (sõltumata töökoormusest, võivad olla ka vabatahtlikkuse alusel).

Kust saada lisainfot treenerikutse omandamiseks?

Põhjalik informatsioon (alusdokumendid, seadused, kutsestandardid, taotlusvormid jne) on leitavad Eesti Olümpiakomitee veebilehe vastavast alajaotusest.

Mida tähendab menüüpunkt "Register"?

Registri all esitatakse kõik aastate jooksul välja antud treenerite kutsetunnistused numbrite järjekorras.

Kuidas andmebaasi kasutada?

Treenerite registrit on võimalik sirvida esilehel kuvatud spordialade kaupa või teostada otsinguid ja päringuid.
Otsing. Otsides treenerit perekonnanime järgi, esitatakse kõik vastava perekonnanimega registrisse kuuluvad treenerid. Töökoha järgi otsingul esitatakse kõik treenerid, kellel vähemalt ühe töökoha nimetuses sisaldub sisestatud otsingusõna. Perekonnanime ja töökoha järgi otsingud on eraldiseisvad otsingud ja neid kombineerida ei saa.
Päring. Päringu sektsioonis on võimalik kombineerida erinevaid parameetreid: treeneri asukoht (maakond ja kohalik omavalitsus, ükskõik kas elukoha või töökoha järgi), spordiala (valikus on kõik spordialad, mille kohta registris sisaldub vähemalt üks treener) ja kutse staatus (taotleb, kinnitatud, ei oma kutset). Päringu teostamiseks tuleb esitada vähemalt üks parameeter.

© 2011. Kultuuriministeerium. Spordikoolituse ja -Teabe SA