Spordikorraldus Eestis on rajatud riigi keskvõimu ja kohalike omavalitsuste ning spordiorganisatsioonide ühistele eesmärkidele, koostööle ja tegevusrollide jaotusele. Spordiorganisatsioonid on avalikule sektorile vastutustundlikud partnerid ja täidavad Eesti Vabariigis kehtivaid konventsioone, seadusi ning teisi õigusakte. Spordiorganisatsioonide tegevuse põhiprintsiibid on ausus, avatus, õiglus ja usaldusväärsus.

Reeglistik „Hea juhtimise tava spordiorganisatsioonis“ kinnitati Eesti Olümpiakomitee täiskogu poolt 17. mail 2017.a. 

Kõik spordiorganisatsioonid on kutsutud seda kokkulepet heaks kiitma! Tõendamaks, et hea juhtimise tava tunnistatakse ja järgitakse, saavad spordiorganisatsioonid selle kinnitada oma üldkoosoleku või juhatuse poolt ning allkirjastada organisatsiooni esindusõigusliku isiku poolt või sellise isiku kirjalikku volitust omava isiku poolt.

Hea juhtimise tava järgimist tõendanud spordiorganisatsioonid märgistatakse Eesti spordiregistris asjakohase tunnustusmärkega.

794