1. märtsil jõustunud spordiseaduse muudatustega ja 3. märtsil jõustunud Eesti spordiregistri uue põhimäärusega Eesti spordiregistri juurde loodud sportlasetoetuste ja –stipendiumide alamandmekogu eesmärk on pidada arvestust spordiseaduse §-s 10¹ sätestatud sportlasestipendiumide, §-s 10² sätestatud sportlasega sõlmitud lepingute ja §-s 105 sätestatud sportlasetoetuste kohta.

Sportlasetoetuste ja –stipendiumide kohta saab lugeda täpsemalt: www.kul.ee/spordiseadus

Sportlasetoetuste ja -stipendiumide alamandmekogu ülesanne on:
1) koguda ja väljastada teavet sportlaste kohta, kellega on sporditegevuse raames sõlmitud leping, kellele on eraldatud sportlasestipendium või kellele makstakse sportlasetoetust;
2) teavitada sportlast ning sportlasele sportlasestipendiumi ja -toetuse maksjaid spordiseaduses sätestatud piirmäärade täitumisest ja ületamisest;
3) edastada andmeid sportlasele väljamakstud sportlasestipendiumi, sportlasetoetuse ja selle maksmise eelduseks oleva sportlasega sõlmitud lepingu kohta Maksu- ja Tolliametile maksukorralduse seaduse § 10 lõikes 2 toodud ülesannete täitmiseks.

Uus alamandmekogu puudutab Eesti spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioone, spordikoole ja kohaliku omavalituse üksusi, kes eraldavad või planeerivad eraldada sportlasestipendiumi või sportlasetoetust, kahel viisil:
1) alamandmekogus on selle autoriseeritud kasutajatel võimalik näha, mis sportlastega on sõlmitud sportlase leping (andmed jõuavad spordiregistrisse TÖRist); kontrollida, kas sportlasele saab maksta sportlasestipendiumi või –toetust ja millises ulatuses;
2) alamandmekogusse tuleb esitada sportlasetoetuste ja –stipendiumide andmed ning maksed.

Alates 6. märtsist 2020 laienevad Eesti spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonile, spordikoolile ja KOV üksusele järgmised kohustused:

1) sportlasestipendiumi määramisel on Eesti spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonil ja spordikoolil kohustus esitada sportlasestipendiumi andmed sportlasetoetuste ja –stipendiumide alamandmekogusse. Andmed tuleb esitada sportlasestipendiumi eraldamise päeval ning maksete tegemise päeval;

2) sportlasetoetuse eraldamisel on Eesti spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonil, spordikoolil ja KOV üksusel kohustus esitada sportlasetoetuse andmed sportlasetoetuste ja –stipendiumide alamandmekogusse. Andmed tuleb esitada enne toetuse eraldamist ning maksete tegemise päeval. Sportlasetoetuse tohib välja maksta pärast andmekogu volitatud töötleja kinnitust.

Spordiorganisatsioonil ja spordikoolil, mille pidaja on kantud Eesti spordiregistrisse spordiorganisatsioonina, saab vajalikke andmeid näha ja andmeid esitada Eesti spordiregistri spordiorganisatsiooni alamandmekogu andmehaldur, kes saab omakorda määrata sportlasetoetuste ja –stipendiumide alamandmekogusse ühe andmete sisestaja, kellel on andmete esitamise õigus. Spordiorganisatsioon andmehaldurit uuesti määrama ei pea, andmehaldur saab ise spordiregistri andmete esitamise keskkonnas (www.spordiregister.ee/admin) määrata andmete sisestaja.

Spordikool, mille pidaja ei ole kantud spordiregistrisse spordiorganisatstioonina, ja KOV üksus peavad vajalike andmete nägemiseks ja Eesti spordiregistrisse andmete esitamiseks kõigepealt esitama Eesti spordiregistrile vastava registreerimistaotluse, millega saavad määrata sportlasetoetuste ja –stipendiumide alamandmekogusse andmehalduri. KOV üksused ja spordikoolid, mille pidaja ei ole spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonina saavad registreerimistaotlust esitada siit.

Spordiorganisatsiooni andmehalduril, spordikooli ja KOV üksuse sportlasetoetuste või -stipediumide andmehalduril on Eesti spordiregistri sportlasetoetuste ja -stipendiumide alamandmekogus võimalik näha sportlasestipendiumi ja –toetuste vaba limiidi olemasolu ning esitada sportlasestipendiumide ja sportlasetoetuste andmeid.

Juhend alamandmekogu kasutamiseks.

Sportlased, kellega on sõlmitud sportlase leping, kellele on määratud sportlasestipendium või eraldatud sportlastetoetus, saavad end autoriseerides enda kohta andmekogusse kantud andmeid kontrollida siit.

Täiendav info:

Daimar Lell, Eesti spordiregistri veebiteenuste tootejuht
Tel: 7 303 407
E-post: daimar@spordiinfo.ee