SpordialaSpordiorga-
nisatsioone
Jalgpall165
Korvpall121
Võrkpall119
Võimlemine113
Kergejõustik107

SpordialaHarrastajaid
Võimlemine23224
Jalgpall22951
Kulturism ja fitness21696
Ujumine16481
Korvpall9211

Teadaanded
Spordiorganisatsioonide tulude-kulude andmete esitamine
19.05.17

Spordiorganisatsioonid peavad esitama 30. juuniks 2017 eelmise majandusaasta tulude-kulude andmed.

Loe lähemalt.


  ABI ja KKK

Mis on Eesti spordiregister?

Vabariigi Valitsus kiitis 26. mail 2011. a heaks riigi infosüsteemi kuuluva spordi andmekogu "Eesti spordiregister" asutamise 1. juunist 2011. a, mil jõustus ka andmekogu asutamiseks vastu võetud volitusnorm spordiseaduses (§ 61 lg-d 1-2). Riigi infosüsteemi kuuluva andmekoguna on Eesti spordiregister liidestatud riigi infosüsteemi andmevahetuskihiga. Eesti spordiregistri vastutav töötleja on Kultuuriministeerium ja volitatud töötleja Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus.

Eesti spordiregistri eesmärgiks on luua ühtne terviklik spordialane andmekogum, mis on abiks Eesti spordijuhtidele ja -töötajatele nende töös ning spordihuvilistele ja –harrastajatele spordi jälgimisel ja harrastamisel. Spordiregister koosneb neljast alamandmekogust: spordiorganisatsioonide alamandmekogu, spordikoolide alamandmekogu, spordiobjektide alamandmekogu ja treenerite alamandmekogu. Spordiregistri loomisega jätkatakse Spordikoolituse ja –Teabe SA loodud eraõigusliku andmebaasi tegevust uuel kujul. Kõige olulisem erinevus eraõigusliku ja riigi andmekoguna peetava spordiregistri vahel seisneb selles, et riiklikule registrile on andmete esitamine kohustuslik. Andmete kogumine ja avaldamine hakkab toimuma vastavalt 1. juunil 2011. a jõustunud Eesti spordiregistri põhimäärusele "Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus".

Kes esitavad andmeid Eesti spordiregistrisse?

Andmekogusse esitavad andmeid järgmised andmeandjad:
1) spordiorganisatsioonid;
2) maakonna spordiliitude, spordialaliitude, spordiühenduste ja rahvusliku olümpiakomitee juriidilisest isikust liikmed;
3) spordiobjektide omanikud või nende volitatud andmehaldurid;
4) Eesti Orienteerumisliit orienteerumisterritooriumide kohta;
5) treenerid, treenerikutse taotlejad ja sporditegevust juhendavad treenerikutseta isikud;
6) treenerikutset andev organ;
7) treenerikutset andvad kutsekomisjonid.

Kuidas Eesti spordiregistrisse andmeid esitada?

Eesti spordiregistrisse on andmeandjatel võimalik andmeid esitada kirjalikult paberkandjal, elektrooniliselt digitaalallkirjastatult või elektrooniliselt ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi abil spordiregistri administreerimiskeskkonda sisse logides.

Milline on Eesti spordiregistrisse kantud andmete tähendus?

Andmekogusse kantud andmetel on informatiivne tähenduses, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel. Näiteks makstakse alates 1. juunist 2011. a vastavalt spordiseaduse § 9 lõikele 1 riigieelarvest toetust vaid nendele spordiorganisatsioonidele, kellel on arengukava, kes on kantud spordi andmekogusse ja kes on enda kohta eelmisel kalendriaastal spordi andmekogusse kantud andmed vastutava töötleja määratud tähtpäevaks ajakohastanud.

Kuidas andmekogu kasutada?

Eesti spordiregistrit on võimalik sirvida esilehel kuvatud maakondade või spordialade kaupa või teostada otsinguid ja päringuid.

Otsing. Kindlat spordiklubi või –kooli saab otsida nime või registrikoodi järgi. Otsides maakonna või kohaliku omavalitsuse järgi, esitatakse kõik selles maakonnas või kohalikus omavalitsuses tegutsevad spordiklubid ja –koolid. Otsides spordiala järgi, esitatakse kõik spordiklubid ja –koolid, kus vastavat spordiala harrastatakse. Otsides treeneri perekonnanime järgi, esitatakse kõik spordiklubid ja –koolid, kus antud treener tegutseb. Otsingu teostamiseks tuleb esitada vähemalt üks parameeter.

Päring. Päringu sektsioonis on võimalik kombineerida erinevaid parameetreid: asukoht (maakond ja kohalik omavalitsus), spordiklubi või –kool, spordiala, harrastajate arv, tulumaksusoodustusega MTÜ-de ja SA-de nimekirja kuulumine, registreerimise aeg, kuulumine spordialaliitu, spordiühendusse või regionaalsesse liitu. Päringu teostamiseks tuleb esitada vähemalt üks parameeter.

Statistika. Statistilised andmed on grupeeritud spordiklubide ja spordikoolide kaupa. Valida on võimalik nelja parameetri vahel, kas eelmise kalendriaasta lõpu või jooksva seisuga. Otsingu tulemused esitatakse spordialade lõikes maakondade kaupa; spordiala või maakonna nimele vajutades avaneb vastavasse statistilisse kogumisse kuuluvate organisatsioonide nimekiri.

Loe lähemalt alamandmekogudesse kantava andmete ning andmete esitamise, uuendamise ja arhiveerimise korra kohta:
Spordiorganisatsioonide alamandmekogu
Spordikoolide alamandmekogu
Spordiehitiste alamandmekogu
Treenerite alamandmekogu

Spordiorganisatsioonide alamandmekogu

Millised spordiorganisatsioonid kuuluvad Eesti spordiregistri spordiorganisatsioonide alamandmekogusse?

Spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kantakse andmed kõikide teadaolevate Eestis registreeritud spordiorganisatsioonide ehk spordiklubide, maakonna spordiliitude, spordialaliitude, spordiühenduste ja rahvusliku olümpiakomitee kohta, kui on täidetud Eesti spordiregistri põhimääruses sätestatud tingimused (§ 12).

Spordiklubi kohta kantakse andmed spordiorganisatsioonide alamandmekogusse tingimusel, et spordiklubi tegevusala on spordi harrastamise võimaldamine, spordiürituste korraldamine või muu sporditegevus. Spordiklubi tegevusalaks ei loeta spordiehitiste käitust ja spordikooli pidamist.

Spordi harrastamise võimaldamise all mõistetakse mis tahes tasemel spordi- või liikumisharrastajate sportimise organiseerimist spordiklubis juhul, kui sportimisest võtab osa vähemalt üks inimene regulaarsusega minimaalselt üks kord nädalas hooaja või poolaasta jooksul. Spordi harrastamiseks ei loeta osalemist spordiüritustel võistkondadena, mis koosnevad teiste spordiklubide harrastajatest, ega spordi harrastamist, mis toimub teise spordiklubi kaudu.

Spordiürituste korraldamise all mõistetakse avalikkusele kättesaadavate spordivõistluste ja muude spordiürituste korraldamist juhul, kui korraldav organisatsioon on võistluse või ürituse peakorraldaja.

Muu sporditegevuse all mõistetakse spordiklubi organiseeritud muud sportimist toetavat tegevust.

Maakonna spordiliidu kohta kantakse andmed spordiorganisatsioonide alamandmekogusse juhul, kui tegemist on maakonnas tegutsevate spordiklubide ühendusega, kes rahvusliku olümpiakomitee liikmena esindab maakonna sporti ja kellel on ainuõigus korraldada maakonna meistrivõistlusi ja anda vastavaid tiitleid. Spordiorganisatsiooni spordiregistrisse maakonna spordiliiduna kandmise eelduseks on liikmesus Eesti Olümpiakomitees maakonnas tegutseva maakonna spordiliiduna.

Spordialaliidu kohta kantakse andmed spordiorganisatsioonide alamandmekogusse juhul, kui tegemist on spordiala harrastavate spordiklubide üleriigilise ühendusega, kes spordiala rahvusvahelise spordialaliidu ning rahvusliku olümpiakomitee liikmena spordiala esindab ja kellel on ainuõigus korraldada üleriigilisi meistrivõistlusi ning anda vastavaid tiitleid. Spordiorganisatsiooni spordiregistrisse spordialaliiduna kandmise eelduseks on liikmelisus Eesti Olümpiakomitees spordialaliiduna.

Spordiühenduse kohta kantakse andmed spordiorganisatsioonide alamandmekogusse juhul, kui teda ei kanta samasse alamandmekogusse spordiklubina, ning vähemalt ühe järgmise tingimuse täitmisel:
1) spordiühendusel on liikmesus Eesti Olümpiakomitees;
2) spordiühendusel on muu ühenduse tegevusest selgelt eristuv spetsiifiline spordivaldkond ja spordiühenduse tegevus seisneb selle spordivaldkonna üleriigilises reguleerimises ja selle raames sportimisvõimaluste propageerimises, sealhulgas spordiürituste korraldamises, ja spordiühendusel on sellele valdkonnale vastav representatiivne liikmeskond;
3) spordiühendus on piirkondlikul põhimõttel tegutsevate spordiklubide või füüsiliste isikute ühendus ja spordiühendusel on sellele piirkonnale vastav representatiivne liikmeskond.

Rahvusliku olümpiakomitee kohta kantakse andmed spordiorganisatsioonide alamandmekogusse juhul, kui tegemist on maakonna spordiliite, spordialaliite, spordiühendusi ja olümpiahartas sätestatud tingimustel füüsilisi isikuid ühendava organisatsiooniga, kes korraldab ühistegevust ja arendab ning kaitseb spordi- ja olümpialiikumist Eestis. Rahvuslik olümpiakomitee on Eesti Olümpiakomitee.

Muu organisatsiooni kohta, mis ei ole spordiorganisatsioon, kantakse andmed spordiorganisatsioonide alamandmekogusse tingimusel, et ta kuulub mõne andmekogusse kantud spordiorganisatsiooni, välja arvatud spordiklubi, liikmeskonda.

Milline on andmete esitamise kord spordiorganisatsioonide alamandmekogus?

Spordiorganisatsioonil on kohustus esitada oma andmed spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kandmiseks kuue kuu jooksul alates organisatsiooni registreerimisest äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris, samuti Eesti spordiregistri arhiivi kantud organisatsiooni uuesti tegutsema hakkamisest.

Andmekogusse kandmiseks esitab organisatsioon andmekogu volitatud töötlejale registreerimistaotluse ja vajalikud andmed ning määrab maksimaalselt viieks aastaks spordiorganisatsiooni andmehalduri ehk isiku, kes hakkab vastavalt Eesti spordiregistri põhimääruses sätestatud korrale edaspidi esitama ja iga-aastaselt uuendama spordiorganisatsiooni andmeid.

Andmekogu volitatud töötleja kannab andmed andmekogusse 30 päeva jooksul pärast seda, kui organisatsioon on nõuetekohaselt esitanud korrektsed andmed.

Milline on andmete uuendamise kord spordiorganisatsioonide alamandmekogus?

Spordiorganisatsioonil on kohustus uuendada andmekogusse kantud andmeid iga kalendriaasta 1. märtsiks ning majandusaasta tulude ja kulude andmed (v.a rahvuslik olümpiakomitee ja tema liikmeskonda kuuluv organisatsioon, kui viimane ei tegutse spordiklubina) iga kalendriaasta 30. juuniks.

Lisaks on spordiorganisatsioon kohustatud uuendama andmekogusse kantud andmeid 30 päeva jooksul, juhul kui muutuvad:
1) spordiorganisatsiooni üldandmed (tegutsemise staatus, kontaktaadress);
2) spetsiifilised andmed (spordiühenduse spetsiifiline või piirkondlik tegevusvaldkond, spordialaliidu poolt esindatavad spordialad ja distsipliinid, spordiklubi nimi või tegevusalad);
3) spordiühenduse, spordialaliidu, maakonna spordiliidu või rahvusliku olümpiakomitee liikmeskond;
4) spordiklubis või spordialaliidus tegutseva treeneri või treenerikutseta isiku tööhõive andmed;
5) spordiorganisatsiooni andmehalduri või tema kontaktandmed.

Andmekogusse kantud muu organisatsioon oma andmeid andmekogus iga aasta uuendama ei pea.

Maakonna spordiliit, spordialaliit, spordiühendus ja rahvuslik olümpiakomitee on kohustatud tagama oma juriidilisest isikust liikmete andmete uuendamise andmekogus Eesti spordiregistri põhimääruses sätestatud tähtpäevadeks.

Millal kustutatakse organisatsioon spordiorganisatsioonide alamandmekogust?

Andmekogusse kantud organisatsiooni andmed arhiveeritakse, kui:
1) organisatsioon kustutatakse äriregistrist, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikust registrist;
2) spordiorganisatsioon, kes ei ole ühegi maakonna spordiliidu, spordialaliidu, spordiühenduse või rahvusliku olümpiakomitee liige, ei tegutse;
3) kuus kuud pärast käesolevas määruses sätestatud andmete uuendamise tähtpäeva, kui spordiorganisatsioon, kes ei ole ühegi maakonna spordiliidu, spordialaliidu, spordiühenduse või rahvusliku olümpiakomitee liige, ei ole andmeid esitanud või ei ole esitanud andmeid nõuetekohaselt;
4) muu organisatsioon ei ole enam ühegi andmekogusse kantud maakonna spordiliidu, spordialaliidu, spordiühenduse või rahvusliku olümpiakomitee liige.

Kuidas uut spordiorganisatsiooni spordiregistrisse kanda?

Spordiregistrile esitab organisatsiooni juhatuse liige või volitatud esindaja registreerimistaotluse, kas elektrooniliselt ID-kaardiga, mobiil-ID või pangalingi kaudu internetis või pabervormil. Registreerimistaotluse vorm on kättesaadav veebilehel http://www.spordiregister.ee/index.php?ac=esitamine (vormi nimi: “Organisatsiooni registreerimistaotlus”).

Spordikoolide alamandmekogu

Millised spordikoolid kuuluvad Eesti spordiregistri spordikoolide alamandmekogusse?

Spordikoolide alamandmekogusse kantakse andmed kõikide teadaolevate Eesti spordikoolide kohta juhul, kui spordikool võimaldab huvihariduse omandamist ja tema Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekava seostub vähemalt ühe klassifikaatoris "Spordialade liigitus" määratletud spordiala või distsipliiniga.

Spordikool on huvihariduse omandamise raames spordi harrastamist võimaldav huvikool.

Milline on andmete esitamise ja uuendamise kord spordikoolide alamandmekogus?

Spordikoolid spordiregistrile andmeid esitama ei pea. Spordikoolide alamandmekogus esitab ja uuendab vajalikud andmed Eesti Hariduse Infosüsteem Eesti Hariduse Infosüsteemi vastutava töötleja ja andmekogu volitatud töötleja vahel kokkulepitud viisil ja ajal.

Andmekogu volitatud töötleja kannab andmed andmekogusse 30 päeva jooksul nende esitamisest alates.

Millal kustutatakse spordikool spordikoolide alamandmekogust?

Andmekogusse kantud spordikooli andmed arhiveeritakse, kui:
1) spordikool arhiveeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis;
2) spordikooli andmekogusse kandmise aluseks olnud spordiala või distsipliiniga seotud õppekava suletakse ja spordikoolil pole muid andmekogusse kantud spordiala või distsipliiniga seotud õppekavasid.

Spordiehitiste alamandmekogu

Millised spordiobjektid kuuluvad Eesti spordiregistri spordiehitiste alamandmekogusse?

Spordiobjektide alamandmekogusse kantakse andmed spordiobjektide kohta.

Spordiobjekti all mõistetakse järgmisi püsivalt hooldatud objekte, milles või millel asub vähemalt üks sportimispaik, mis on mõeldud avalikuks kasutamiseks või kus toimub regulaarne ja avalikkusele kättesaadav organiseeritud sporditegevus või sportimisega seotud õppetöö ja mille otstarve vastab spordiobjektide ja sportimispaikade liigitusele:
1) ehitis või selle osa;
2) funktsionaalselt ühtse terviku moodustav mitme ehitise kooslus;
3) maa-ala.

Juhul, kui mitu samale omanikule kuuluvat hoonet või rajatist või nende kooslus moodustavad funktsionaalselt ühtse terviku, võib volitatud töötleja otsustada need kanda spordiehitiste alamandmekogusse ühe spordiobjektina.

Milline on andmete esitamise kord spordiehitiste alamandmekogus?

Spordiobjekti omanikul on kohustus algatada temale kuuluva spordiobjekti andmete esitamine andmekogusse kandmiseks 30 päeva jooksul alates spordiobjekti kasutusele võtmisest või spordiobjekti omandiõiguse omandamisest, kui temale kuuluv spordiobjekt ei ole andmekogusse kantud.

Andmekogusse kandmiseks esitab spordiobjekti omanik andmekogu volitatud töötlejale registreerimistaotluse ja vajalikud andmed ning määrab maksimaalselt viieks aastaks spordiobjekti andmehalduri ehk isiku, kes hakkab vastavalt Eesti spordiregistri põhimääruses sätestatud korrale edaspidi esitama ja iga-aastaselt uuendama spordiobjekti andmeid spordiorganisatsioonide alamandmekogus.

Andmekogu volitatud töötleja kannab andmed andmekogusse 30 päeva jooksul pärast seda, kui spordiobjekti omanik on nõuetekohaselt esitanud korrektsed andmed.

Milline on andmete uuendamise kord spordiehitiste alamandmekogus?

Spordiobjekti omanikul on kohustus uuendada temale kuuluva spordiobjekti kohta andmekogusse kantud andmeid vähemalt üks kord kalendriaastas, 1. novembriks.

Lisaks on spordiobjekti omanik kohustatud uuendama andmekogusse kantud andmeid 30 päeva jooksul, juhul kui muutuvad:
1) spordiobjekti üldandmed;
2) spordiobjekti omaniku kontaktandmed;
3) spordiobjekti valdaja kontaktandmed;
4) spordiobjekti asukoha kontaktandmed;
5) spordiobjekti andmehalduri andmed.

Millal kustutatakse spordiobjekt spordiehitiste alamandmekogust?

Andmekogusse kantud spordiobjekti andmed arhiveeritakse, kui:
1) spordiobjekt lammutatakse;
2) spordiobjekti aktiivset spordialast kasutust ei toimu ning selle taas spordialasesse kasutusse võtmine ei ole tõenäoline ja spordiobjekti omanik on sellest andmekogule teatanud;
3) spordiobjekt ei ole olnud aktiivses spordialases kasutuses kahel järjestikusel kalendriaastal;
4) spordiobjekti andmeid ei ole uuendatud kahel järjestikusel kalendriaastal.

Treenerite alamandmekogu

Millised treenerid kuuluvad Eesti spordiregistri treenerite alamandmekogusse?

Treenerite alamandmekogusse kantakse andmed treenerite, sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute ja treenerikutse taotlejate kohta.

Treener on spordispetsialist, kellele on antud vähemalt ühe spordiala või distsipliini treenerikutse, sõltumata sellest, kas ta juhendab andmete andmekogusse kandmise hetkel aktiivselt sportlasi või teisi spordis osalevaid isikuid.

Sporditegevust juhendava treenerikutseta isik on isik, kes juhendab andmekogusse kandmise hetkel spordiklubis, spordikoolis või spordialaliidus aktiivselt sportlasi või teisi spordis osalevaid isikuid.

Treenerikutse taotleja on isik, kes taotleb esmakordselt, kõrgema kategooria saamiseks, aegunud või aeguva kutse asendamiseks teatud kindla spordiala või distsipliini treenerikutset, sõltumata sellest, kas ta juhendab andmete andmekogusse kandmise hetkel aktiivselt sportlasi või teisi spordis osalevaid isikuid.

Milline on andmete esitamise kord treenerite alamandmekogus?

Treeneri, treenerikutse taotleja ja sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku andmed kannab andmekogusse vastavat treenerikutset andev kutsekomisjon või andmekogu volitatud töötleja 30 päeva jooksul nende esitamisest alates.

Milline on andmete uuendamise kord treenerite alamandmekogus?

Treener, treenerikutse taotleja ja omal soovil andmekogusse andmed esitanud sporditegevust juhendav treenerikutseta isik on kohustatud uuendama oma andmeid vähemalt üks kord kalendriaastas, 1. detsembriks, või 30 päeva jooksul vastavate andmete muutumisest.

Millal kustutatakse isik treenerite alamandmekogust?

Andmekogusse kantud treeneri, treenerikutse taotleja või sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku andmed arhiveeritakse:
1) kuus kuud pärast treenerikutse aegumist, kui treeneril ei ole muid kehtivaid kutseid ja kui ta ei tegutse spordiorganisatsioonis või -koolis sporditegevust juhendava treenerikutseta isikuna ega taotle treenerikutset;
2) sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku puhul kuus kuud pärast tegutsemise lõpetamist spordiorganisatsioonis või -koolis või pärast vastava spordiorganisatsiooni või -kooli tegevuse lõpetamist või andmete arhiveerimist, kui ta ei ole asunud muule töökohale ega taotle treenerikutset;
3) treenerikutse taotleja puhul kuus kuud pärast registrisse kandmist, kui ta ei ole omandanud treenerikutset ja kui ta ei tegutse spordiorganisatsioonis või -koolis sporditegevust juhendava treenerikutseta isikuna;
4) treenerikutse taotleja või sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku surma korral.

© 2023. Kultuuriministeerium. Spordikoolituse ja -Teabe SA
Eesti spordiregister - Riia 181a 51014 Tartu, tel: 730 3407, e-post: esr@spordiinfo.ee