SpordialaSpordiorga-
nisatsioone
Jalgpall164
Võrkpall124
Võimlemine120
Korvpall119
Kergejõustik109

SpordialaHarrastajaid
Kulturism ja fitness43641
Võimlemine28720
Jalgpall24503
Ujumine17700
Korvpall8804

Teadaanded
Spordiorganisatsioonide tulude-kulude andmete esitamine
19.05.17

Spordiorganisatsioonid peavad esitama 30. juuniks 2017 eelmise majandusaasta tulude-kulude andmed.

Loe lähemalt.


  ABI ja KKK

Mis on Eesti spordiregister?

Vabariigi Valitsus kiitis 26. mail 2011. a heaks riigi infossteemi kuuluva spordi andmekogu "Eesti spordiregister" asutamise 1. juunist 2011. a, mil justus ka andmekogu asutamiseks vastu vetud volitusnorm spordiseaduses ( 61 lg-d 1-2). Riigi infossteemi kuuluva andmekoguna on Eesti spordiregister liidestatud riigi infossteemi andmevahetuskihiga. Eesti spordiregistri vastutav ttleja on Kultuuriministeerium ja volitatud ttleja Spordikoolituse ja Teabe Sihtasutus.

Eesti spordiregistri eesmrgiks on luua htne terviklik spordialane andmekogum, mis on abiks Eesti spordijuhtidele ja -ttajatele nende ts ning spordihuvilistele ja harrastajatele spordi jlgimisel ja harrastamisel. Spordiregister koosneb neljast alamandmekogust: spordiorganisatsioonide alamandmekogu, spordikoolide alamandmekogu, spordiobjektide alamandmekogu ja treenerite alamandmekogu. Spordiregistri loomisega jtkatakse Spordikoolituse ja Teabe SA loodud eraigusliku andmebaasi tegevust uuel kujul. Kige olulisem erinevus eraigusliku ja riigi andmekoguna peetava spordiregistri vahel seisneb selles, et riiklikule registrile on andmete esitamine kohustuslik. Andmete kogumine ja avaldamine hakkab toimuma vastavalt 1. juunil 2011. a justunud Eesti spordiregistri phimrusele "Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise phimrus".

Kes esitavad andmeid Eesti spordiregistrisse?

Andmekogusse esitavad andmeid jrgmised andmeandjad:
1) spordiorganisatsioonid;
2) maakonna spordiliitude, spordialaliitude, spordihenduste ja rahvusliku olmpiakomitee juriidilisest isikust liikmed;
3) spordiobjektide omanikud vi nende volitatud andmehaldurid;
4) Eesti Orienteerumisliit orienteerumisterritooriumide kohta;
5) treenerid, treenerikutse taotlejad ja sporditegevust juhendavad treenerikutseta isikud;
6) treenerikutset andev organ;
7) treenerikutset andvad kutsekomisjonid.

Kuidas Eesti spordiregistrisse andmeid esitada?

Eesti spordiregistrisse on andmeandjatel vimalik andmeid esitada kirjalikult paberkandjal, elektrooniliselt digitaalallkirjastatult vi elektrooniliselt ID-kaardi, mobiil-ID vi pangalingi abil spordiregistri administreerimiskeskkonda sisse logides.

Milline on Eesti spordiregistrisse kantud andmete thendus?

Andmekogusse kantud andmetel on informatiivne thenduses, vlja arvatud seaduses stestatud juhtudel. Niteks makstakse alates 1. juunist 2011. a vastavalt spordiseaduse 9 likele 1 riigieelarvest toetust vaid nendele spordiorganisatsioonidele, kellel on arengukava, kes on kantud spordi andmekogusse ja kes on enda kohta eelmisel kalendriaastal spordi andmekogusse kantud andmed vastutava ttleja mratud thtpevaks ajakohastanud.

Kuidas andmekogu kasutada?

Eesti spordiregistrit on vimalik sirvida esilehel kuvatud maakondade vi spordialade kaupa vi teostada otsinguid ja pringuid.

Otsing. Kindlat spordiklubi vi kooli saab otsida nime vi registrikoodi jrgi. Otsides maakonna vi kohaliku omavalitsuse jrgi, esitatakse kik selles maakonnas vi kohalikus omavalitsuses tegutsevad spordiklubid ja koolid. Otsides spordiala jrgi, esitatakse kik spordiklubid ja koolid, kus vastavat spordiala harrastatakse. Otsides treeneri perekonnanime jrgi, esitatakse kik spordiklubid ja koolid, kus antud treener tegutseb. Otsingu teostamiseks tuleb esitada vhemalt ks parameeter.

Pring. Pringu sektsioonis on vimalik kombineerida erinevaid parameetreid: asukoht (maakond ja kohalik omavalitsus), spordiklubi vi kool, spordiala, harrastajate arv, tulumaksusoodustusega MT-de ja SA-de nimekirja kuulumine, registreerimise aeg, kuulumine spordialaliitu, spordihendusse vi regionaalsesse liitu. Pringu teostamiseks tuleb esitada vhemalt ks parameeter.

Statistika. Statistilised andmed on grupeeritud spordiklubide ja spordikoolide kaupa. Valida on vimalik nelja parameetri vahel, kas eelmise kalendriaasta lpu vi jooksva seisuga. Otsingu tulemused esitatakse spordialade likes maakondade kaupa; spordiala vi maakonna nimele vajutades avaneb vastavasse statistilisse kogumisse kuuluvate organisatsioonide nimekiri.

Loe lhemalt alamandmekogudesse kantava andmete ning andmete esitamise, uuendamise ja arhiveerimise korra kohta:
Spordiorganisatsioonide alamandmekogu
Spordikoolide alamandmekogu
Spordiehitiste alamandmekogu
Treenerite alamandmekogu

Spordiorganisatsioonide alamandmekogu

Millised spordiorganisatsioonid kuuluvad Eesti spordiregistri spordiorganisatsioonide alamandmekogusse?

Spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kantakse andmed kikide teadaolevate Eestis registreeritud spordiorganisatsioonide ehk spordiklubide, maakonna spordiliitude, spordialaliitude, spordihenduste ja rahvusliku olmpiakomitee kohta, kui on tidetud Eesti spordiregistri phimruses stestatud tingimused ( 12).

Spordiklubi kohta kantakse andmed spordiorganisatsioonide alamandmekogusse tingimusel, et spordiklubi tegevusala on spordi harrastamise vimaldamine, spordirituste korraldamine vi muu sporditegevus. Spordiklubi tegevusalaks ei loeta spordiehitiste kitust ja spordikooli pidamist.

Spordi harrastamise vimaldamise all mistetakse mis tahes tasemel spordi- vi liikumisharrastajate sportimise organiseerimist spordiklubis juhul, kui sportimisest vtab osa vhemalt ks inimene regulaarsusega minimaalselt ks kord ndalas hooaja vi poolaasta jooksul. Spordi harrastamiseks ei loeta osalemist spordiritustel vistkondadena, mis koosnevad teiste spordiklubide harrastajatest, ega spordi harrastamist, mis toimub teise spordiklubi kaudu.

Spordirituste korraldamise all mistetakse avalikkusele kttesaadavate spordivistluste ja muude spordirituste korraldamist juhul, kui korraldav organisatsioon on vistluse vi rituse peakorraldaja.

Muu sporditegevuse all mistetakse spordiklubi organiseeritud muud sportimist toetavat tegevust.

Maakonna spordiliidu kohta kantakse andmed spordiorganisatsioonide alamandmekogusse juhul, kui tegemist on maakonnas tegutsevate spordiklubide hendusega, kes rahvusliku olmpiakomitee liikmena esindab maakonna sporti ja kellel on ainuigus korraldada maakonna meistrivistlusi ja anda vastavaid tiitleid. Spordiorganisatsiooni spordiregistrisse maakonna spordiliiduna kandmise eelduseks on liikmesus Eesti Olmpiakomitees maakonnas tegutseva maakonna spordiliiduna.

Spordialaliidu kohta kantakse andmed spordiorganisatsioonide alamandmekogusse juhul, kui tegemist on spordiala harrastavate spordiklubide leriigilise hendusega, kes spordiala rahvusvahelise spordialaliidu ning rahvusliku olmpiakomitee liikmena spordiala esindab ja kellel on ainuigus korraldada leriigilisi meistrivistlusi ning anda vastavaid tiitleid. Spordiorganisatsiooni spordiregistrisse spordialaliiduna kandmise eelduseks on liikmelisus Eesti Olmpiakomitees spordialaliiduna.

Spordihenduse kohta kantakse andmed spordiorganisatsioonide alamandmekogusse juhul, kui teda ei kanta samasse alamandmekogusse spordiklubina, ning vhemalt he jrgmise tingimuse titmisel:
1) spordihendusel on liikmesus Eesti Olmpiakomitees;
2) spordihendusel on muu henduse tegevusest selgelt eristuv spetsiifiline spordivaldkond ja spordihenduse tegevus seisneb selle spordivaldkonna leriigilises reguleerimises ja selle raames sportimisvimaluste propageerimises, sealhulgas spordirituste korraldamises, ja spordihendusel on sellele valdkonnale vastav representatiivne liikmeskond;
3) spordihendus on piirkondlikul phimttel tegutsevate spordiklubide vi fsiliste isikute hendus ja spordihendusel on sellele piirkonnale vastav representatiivne liikmeskond.

Rahvusliku olmpiakomitee kohta kantakse andmed spordiorganisatsioonide alamandmekogusse juhul, kui tegemist on maakonna spordiliite, spordialaliite, spordihendusi ja olmpiahartas stestatud tingimustel fsilisi isikuid hendava organisatsiooniga, kes korraldab histegevust ja arendab ning kaitseb spordi- ja olmpialiikumist Eestis. Rahvuslik olmpiakomitee on Eesti Olmpiakomitee.

Muu organisatsiooni kohta, mis ei ole spordiorganisatsioon, kantakse andmed spordiorganisatsioonide alamandmekogusse tingimusel, et ta kuulub mne andmekogusse kantud spordiorganisatsiooni, vlja arvatud spordiklubi, liikmeskonda.

Milline on andmete esitamise kord spordiorganisatsioonide alamandmekogus?

Spordiorganisatsioonil on kohustus esitada oma andmed spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kandmiseks kuue kuu jooksul alates organisatsiooni registreerimisest riregistris vi mittetulundushingute ja sihtasutuste registris, samuti Eesti spordiregistri arhiivi kantud organisatsiooni uuesti tegutsema hakkamisest.

Andmekogusse kandmiseks esitab organisatsioon andmekogu volitatud ttlejale registreerimistaotluse ja vajalikud andmed ning mrab maksimaalselt viieks aastaks spordiorganisatsiooni andmehalduri ehk isiku, kes hakkab vastavalt Eesti spordiregistri phimruses stestatud korrale edaspidi esitama ja iga-aastaselt uuendama spordiorganisatsiooni andmeid.

Andmekogu volitatud ttleja kannab andmed andmekogusse 30 peva jooksul prast seda, kui organisatsioon on nuetekohaselt esitanud korrektsed andmed.

Milline on andmete uuendamise kord spordiorganisatsioonide alamandmekogus?

Spordiorganisatsioonil on kohustus uuendada andmekogusse kantud andmeid iga kalendriaasta 1. mrtsiks ning majandusaasta tulude ja kulude andmed (v.a rahvuslik olmpiakomitee ja tema liikmeskonda kuuluv organisatsioon, kui viimane ei tegutse spordiklubina) iga kalendriaasta 30. juuniks.

Lisaks on spordiorganisatsioon kohustatud uuendama andmekogusse kantud andmeid 30 peva jooksul, juhul kui muutuvad:
1) spordiorganisatsiooni ldandmed (tegutsemise staatus, kontaktaadress);
2) spetsiifilised andmed (spordihenduse spetsiifiline vi piirkondlik tegevusvaldkond, spordialaliidu poolt esindatavad spordialad ja distsipliinid, spordiklubi nimi vi tegevusalad);
3) spordihenduse, spordialaliidu, maakonna spordiliidu vi rahvusliku olmpiakomitee liikmeskond;
4) spordiklubis vi spordialaliidus tegutseva treeneri vi treenerikutseta isiku thive andmed;
5) spordiorganisatsiooni andmehalduri vi tema kontaktandmed.

Andmekogusse kantud muu organisatsioon oma andmeid andmekogus iga aasta uuendama ei pea.

Maakonna spordiliit, spordialaliit, spordihendus ja rahvuslik olmpiakomitee on kohustatud tagama oma juriidilisest isikust liikmete andmete uuendamise andmekogus Eesti spordiregistri phimruses stestatud thtpevadeks.

Millal kustutatakse organisatsioon spordiorganisatsioonide alamandmekogust?

Andmekogusse kantud organisatsiooni andmed arhiveeritakse, kui:
1) organisatsioon kustutatakse riregistrist, mittetulundushingute ja sihtasutuste registrist vi riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikust registrist;
2) spordiorganisatsioon, kes ei ole hegi maakonna spordiliidu, spordialaliidu, spordihenduse vi rahvusliku olmpiakomitee liige, ei tegutse;
3) kuus kuud prast kesolevas mruses stestatud andmete uuendamise thtpeva, kui spordiorganisatsioon, kes ei ole hegi maakonna spordiliidu, spordialaliidu, spordihenduse vi rahvusliku olmpiakomitee liige, ei ole andmeid esitanud vi ei ole esitanud andmeid nuetekohaselt;
4) muu organisatsioon ei ole enam hegi andmekogusse kantud maakonna spordiliidu, spordialaliidu, spordihenduse vi rahvusliku olmpiakomitee liige.

Kuidas uut spordiorganisatsiooni spordiregistrisse kanda?

Spordiregistrile esitab organisatsiooni juhatuse liige vi volitatud esindaja registreerimistaotluse, kas elektrooniliselt ID-kaardiga, mobiil-ID vi pangalingi kaudu internetis vi pabervormil. Registreerimistaotluse vorm on kttesaadav veebilehel http://www.spordiregister.ee/index.php?ac=esitamine (vormi nimi: Organisatsiooni registreerimistaotlus).

Spordikoolide alamandmekogu

Millised spordikoolid kuuluvad Eesti spordiregistri spordikoolide alamandmekogusse?

Spordikoolide alamandmekogusse kantakse andmed kikide teadaolevate Eesti spordikoolide kohta juhul, kui spordikool vimaldab huvihariduse omandamist ja tema Eesti Hariduse Infossteemis registreeritud ppekava seostub vhemalt he klassifikaatoris "Spordialade liigitus" mratletud spordiala vi distsipliiniga.

Spordikool on huvihariduse omandamise raames spordi harrastamist vimaldav huvikool.

Milline on andmete esitamise ja uuendamise kord spordikoolide alamandmekogus?

Spordikoolid spordiregistrile andmeid esitama ei pea. Spordikoolide alamandmekogus esitab ja uuendab vajalikud andmed Eesti Hariduse Infossteem Eesti Hariduse Infossteemi vastutava ttleja ja andmekogu volitatud ttleja vahel kokkulepitud viisil ja ajal.

Andmekogu volitatud ttleja kannab andmed andmekogusse 30 peva jooksul nende esitamisest alates.

Millal kustutatakse spordikool spordikoolide alamandmekogust?

Andmekogusse kantud spordikooli andmed arhiveeritakse, kui:
1) spordikool arhiveeritakse Eesti Hariduse Infossteemis;
2) spordikooli andmekogusse kandmise aluseks olnud spordiala vi distsipliiniga seotud ppekava suletakse ja spordikoolil pole muid andmekogusse kantud spordiala vi distsipliiniga seotud ppekavasid.

Spordiehitiste alamandmekogu

Millised spordiobjektid kuuluvad Eesti spordiregistri spordiehitiste alamandmekogusse?

Spordiobjektide alamandmekogusse kantakse andmed spordiobjektide kohta.

Spordiobjekti all mistetakse jrgmisi psivalt hooldatud objekte, milles vi millel asub vhemalt ks sportimispaik, mis on meldud avalikuks kasutamiseks vi kus toimub regulaarne ja avalikkusele kttesaadav organiseeritud sporditegevus vi sportimisega seotud ppet ja mille otstarve vastab spordiobjektide ja sportimispaikade liigitusele:
1) ehitis vi selle osa;
2) funktsionaalselt htse terviku moodustav mitme ehitise kooslus;
3) maa-ala.

Juhul, kui mitu samale omanikule kuuluvat hoonet vi rajatist vi nende kooslus moodustavad funktsionaalselt htse terviku, vib volitatud ttleja otsustada need kanda spordiehitiste alamandmekogusse he spordiobjektina.

Milline on andmete esitamise kord spordiehitiste alamandmekogus?

Spordiobjekti omanikul on kohustus algatada temale kuuluva spordiobjekti andmete esitamine andmekogusse kandmiseks 30 peva jooksul alates spordiobjekti kasutusele vtmisest vi spordiobjekti omandiiguse omandamisest, kui temale kuuluv spordiobjekt ei ole andmekogusse kantud.

Andmekogusse kandmiseks esitab spordiobjekti omanik andmekogu volitatud ttlejale registreerimistaotluse ja vajalikud andmed ning mrab maksimaalselt viieks aastaks spordiobjekti andmehalduri ehk isiku, kes hakkab vastavalt Eesti spordiregistri phimruses stestatud korrale edaspidi esitama ja iga-aastaselt uuendama spordiobjekti andmeid spordiorganisatsioonide alamandmekogus.

Andmekogu volitatud ttleja kannab andmed andmekogusse 30 peva jooksul prast seda, kui spordiobjekti omanik on nuetekohaselt esitanud korrektsed andmed.

Milline on andmete uuendamise kord spordiehitiste alamandmekogus?

Spordiobjekti omanikul on kohustus uuendada temale kuuluva spordiobjekti kohta andmekogusse kantud andmeid vhemalt ks kord kalendriaastas, 1. novembriks.

Lisaks on spordiobjekti omanik kohustatud uuendama andmekogusse kantud andmeid 30 peva jooksul, juhul kui muutuvad:
1) spordiobjekti ldandmed;
2) spordiobjekti omaniku kontaktandmed;
3) spordiobjekti valdaja kontaktandmed;
4) spordiobjekti asukoha kontaktandmed;
5) spordiobjekti andmehalduri andmed.

Millal kustutatakse spordiobjekt spordiehitiste alamandmekogust?

Andmekogusse kantud spordiobjekti andmed arhiveeritakse, kui:
1) spordiobjekt lammutatakse;
2) spordiobjekti aktiivset spordialast kasutust ei toimu ning selle taas spordialasesse kasutusse vtmine ei ole tenoline ja spordiobjekti omanik on sellest andmekogule teatanud;
3) spordiobjekt ei ole olnud aktiivses spordialases kasutuses kahel jrjestikusel kalendriaastal;
4) spordiobjekti andmeid ei ole uuendatud kahel jrjestikusel kalendriaastal.

Treenerite alamandmekogu

Millised treenerid kuuluvad Eesti spordiregistri treenerite alamandmekogusse?

Treenerite alamandmekogusse kantakse andmed treenerite, sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute ja treenerikutse taotlejate kohta.

Treener on spordispetsialist, kellele on antud vhemalt he spordiala vi distsipliini treenerikutse, sltumata sellest, kas ta juhendab andmete andmekogusse kandmise hetkel aktiivselt sportlasi vi teisi spordis osalevaid isikuid.

Sporditegevust juhendava treenerikutseta isik on isik, kes juhendab andmekogusse kandmise hetkel spordiklubis, spordikoolis vi spordialaliidus aktiivselt sportlasi vi teisi spordis osalevaid isikuid.

Treenerikutse taotleja on isik, kes taotleb esmakordselt, krgema kategooria saamiseks, aegunud vi aeguva kutse asendamiseks teatud kindla spordiala vi distsipliini treenerikutset, sltumata sellest, kas ta juhendab andmete andmekogusse kandmise hetkel aktiivselt sportlasi vi teisi spordis osalevaid isikuid.

Milline on andmete esitamise kord treenerite alamandmekogus?

Treeneri, treenerikutse taotleja ja sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku andmed kannab andmekogusse vastavat treenerikutset andev kutsekomisjon vi andmekogu volitatud ttleja 30 peva jooksul nende esitamisest alates.

Milline on andmete uuendamise kord treenerite alamandmekogus?

Treener, treenerikutse taotleja ja omal soovil andmekogusse andmed esitanud sporditegevust juhendav treenerikutseta isik on kohustatud uuendama oma andmeid vhemalt ks kord kalendriaastas, 1. detsembriks, vi 30 peva jooksul vastavate andmete muutumisest.

Millal kustutatakse isik treenerite alamandmekogust?

Andmekogusse kantud treeneri, treenerikutse taotleja vi sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku andmed arhiveeritakse:
1) kuus kuud prast treenerikutse aegumist, kui treeneril ei ole muid kehtivaid kutseid ja kui ta ei tegutse spordiorganisatsioonis vi -koolis sporditegevust juhendava treenerikutseta isikuna ega taotle treenerikutset;
2) sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku puhul kuus kuud prast tegutsemise lpetamist spordiorganisatsioonis vi -koolis vi prast vastava spordiorganisatsiooni vi -kooli tegevuse lpetamist vi andmete arhiveerimist, kui ta ei ole asunud muule tkohale ega taotle treenerikutset;
3) treenerikutse taotleja puhul kuus kuud prast registrisse kandmist, kui ta ei ole omandanud treenerikutset ja kui ta ei tegutse spordiorganisatsioonis vi -koolis sporditegevust juhendava treenerikutseta isikuna;
4) treenerikutse taotleja vi sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku surma korral.

© 2024. Kultuuriministeerium. Spordikoolituse ja -Teabe SA
Eesti spordiregister - Riia 181a 51014 Tartu, tel: 730 3407, e-post: esr@spordiinfo.ee