Teabenõude taotlus
Taotluse esitaja andmed
  
Organisatsiooni andmed
  
Sideandmed
E-posti teel
Faksi teel
Posti teel
Telefoni teel
  
Teabenõue
'* Kui isik taotleb juurdepääsupiiranguga isikuandmeid kolmandate isikute kohta, teatab ta teabeavaldajale juurdepääsu aluse ja
eesmärgi. (AvTS 14 § lg 2)'

  

Teabenõudeks nimetatakse teabenõudja poolt avaliku teabe
seaduses
sätestatud korras teabevaldajale esitatud taotlust avaliku teabe saamiseks. Avalik teave on mis tahes viisil ja mis
tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides
sätestatud avalikke ülesandeid täites.

Teabenõude täitmine laieneb üksnes olemasolevale jäädvustatud ehk dokumenteeritud
teabele (st nõuda saab olemasolevat dokumenti või väljavõtet). Juhul, kui teabenõude täitmiseks tuleb teavet täiendavalt
süstematiseerida ja analüüsida ning selle alusel on vaja uus teave dokumenteerida, siis loetakse selline teabenõue
selgitustaotluseks ja sellele vastatakse märgukirjale 
Märgukiri on isiku pöördumine, millega isik:
1) teeb adressaadile ettepanekuid asutuse või organi töö korraldamiseks või valdkonna arengu kujundamiseks;
2) annab adressaadile teavet.
ja
selgitustaotlusele 
Selgitustaotlus on isiku pöördumine, milles isik:
1) taotleb adressaadilt teavet, mille andmiseks on vajalik adresaadi käsutuses oleva teabe analüüs, süntees või lisateabe kogumine;
2) taotleb tasuta selgitusi adresaadi poolt välja töötatud õigusaktide või nende eelnõude, asutuse tegevuse aluseks olevate õigusaktide ja asutuse pädevuse kohta.
vastamise seaduses ettenähtud korras.

Teabenõue täidetakse viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie
tööpäeva jooksul. Kui teabenõuet ei ole võimalik teabenõudja esitatud andmete puudulikkuse tõttu täita, siis teavitab teabevaldaja
sellest teabenõudjat viie tööpäeva jooksul teabenõude täpsustamiseks. Teabenõude menetluse tähtaegu arvestatakse teabenõude
registreerimisele järgnevast tööpäevast. Kui teabevaldajal on vaja teabenõuet täpsustada või kui teabe väljaselgitamine on
aeganõudev, võib ta teabenõude täitmise tähtaega pikendada kuni 15 tööpäevani. Tähtaja pikendamisest koos põhjendustega teatab
teabevaldaja teabenõudjale viie tööpäeva jooksul.

Juhul, kui esineb alus teabe väljastamisest keeldumiseks, teeb teabevaldaja
teabenõude täitmisest keeldumise koos põhjendusega teabenõudjale teatavaks viie tööpäeva jooksul.

Teabevaldaja võib keelduda
soovitud viisil teabenõude täitmisest, kui selleks puuduvad tehnilised võimalused; seda ei võimalda teabekandja tüüp või teabe
suuliselt edastamine takistab ajalise kestuse tõttu ülemääraselt teabevaldaja põhiülesannete täitmist.


  
Tagasi taotluste lehele